Kamarádka knihovna - Logo zajistila firma artbox, www.artbox.cz

Kamarádka knihovna
ARCHIV ROČNÍKU 2014-2015

SKIP

KDK

3M

Průběh || Přihlášení || Hlavní kritéria || Doplňková kritéria || Hodnocení || Komise || Partneři || Archiv

Výsledky v soutěži Kamarádka knihovna, 5. ročník, 2014-2015

Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna získala Městská knihovna Havířov

Další výsledky (.xlsx)

Průběh soutěže

 1. Knihovna se přihlásí do soutěže na výše uvedeném formuláři nejpozději do 15. 7. 2014. POZOR! Přihlášku zašlete v papírové podobě!
 1. Sdělí informaci o svém přihlášení dětským uživatelům i dalším dětem v obci (prostřednictvím škol, ale i dalšími cestami), aby získala co největší množství zpětných dětských reakcí na tzv. "komiksovém formuláři". Děti mohou tento komiksový formulář vyplnit, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé dítě, které komiksový formulář odevzdá, obdrží v knihovně drobnou odměnu (dodá generální partner projektu). Počet a kvalita těchto komiksových formulářů bude základem hodnocení jednoho ze soutěžních kritérií (1.). Každé dítě může poskytnout pouze 1 komiksový formulář (nejsou anonymní). Shromážděné formuláře od dětí knihovna poté hromadně odešle na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Razítko data odeslání na obálce musí být do 15. 12. 2014 včetně.
 1. Elektronický dotazník pro soutěžící knihovny knihovna vyplní a odešle do 31. 1. 2015 (uvádějí se údaje za rok 2014!). Před elektronickým odesláním jej z prohlížeče vytiskněte (!) a výtisk odešlete s podpisem vedoucího nebo ředitele knihovny na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.
 1. V průběhu února soutěžní komise zhodnotí "vysvědčení" a udělí body za kritérium 1., do 31. Března 2015 zhodnotí dotazníky a přidělí body za ostatní kritéria.
 1. Expertní člen komise prověří webové stránky oddělení pro děti u nejlepších cca 30 knihoven a doporučí komisi pořadí knihoven k návštěvě (duben 2015).
 1. Knihovny se budou hodnotit v rámci 6 - 7, event. 8 velikostních kategorií (podle počtu obyvatel obce). Samostatná velikostní kategorie bude ustavena pouze v případě účasti minimálně 5 knihoven, při menší účasti budou soutěžící knihovny posuzovány v rámci kategorie nejbližších nižší/vyšší (dle počtu obyvatel).
 1. Soutěžní komise vyhodnotí a navštíví nejlepší knihovny v jednotlivých velikostních kategoriích a vybere vítěze (duben-květen 2015). Hodnocení doplňkových kritérií proběhne na základě konsensu soutěžní komise.
 1. 2. června 2015 budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok 2014.
 1. Vítězná knihovna se nemůže po dobu 3 soutěžních období účastnit znovu soutěže.

Přihlášení do soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.
 2. Za oddělení pro děti je považováno pracoviště, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi.
 3. Přihlášky do soutěže je třeba poslat nejpozději do 15. 7. 2014 na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Přihláška musí být podepsána vedoucím nebo ředitelem knihovny.

Hlavní soutěžní kritéria

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních).
 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (=počet hodin pro děti týdně, tedy doba, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup).
 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v r. 2014. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, v příslušném obvodu.
 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (= celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let - údaje za rok 2014).
 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2014.
 6. Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem.
 7. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok (= počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2014).
 8. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK).

Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let

Doplňková soutěžní kritéria

Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována "na místě" u navštívených knihoven, resp. na jejich webových stránkách.

 1. Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2014 (s výjimkou zřizovatele).
 2. Vstřícnost a kvalita webové stránky oddělení pro děti (usability of website) - posouzení experta.
 3. Prostředí knihovny - posouzení komise.
 4. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací).
 5. Celkový dojem komise z oddělení pro děti a jeho činnosti.

Hodnocení soutěže:

Za každé kritérium je možné získat body takto:

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (zjišťována formou "vysvědčení" - viz výše) - maximálně 10 bodů.
 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti: hodnocení bude vycházet ze standardu VKIS pro jednotlivé kategorie knihoven. Provozní doba pro děti bude vzhledem ke standardu posuzována v rozsahu o 1/3 nižším - maximálně 5 bodů. Provozní doba bude ověřována.
 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (=obsluhované dětské populace): počet dětí v obci je sledován městskými úřady. Statisticky je vykazována populace do 14 let. Procento nebude tedy zcela přesné (počet registrovaných uživatelů do 15 let z počtu dětí do 14 let). Tato odchylka bude platná pro všechny knihovny, nebude proto mít negativní vliv na hodnocení. Údaj musí každá knihovna na úřadu zjistit - maximálně 7 bodů. Údaje budou ověřovány.
 4. Počet stanic veřejného internetu přístupných dětem - údaj bude vztažen k počtu dětí v obci, resp. standardu VKIS - maximálně 5 bodů
 5. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK): respektováno bude členství institucionální i individuální. Body "navíc" je možné získat za autorství aktivit, které mají celostátní, případně celoregionální význam, event. byly přejaty větším počtem knihoven v celostátním nebo regionálním měřítku - maximálně 3 body.

S dotazy k jednotlivým kritériím se obracejte na: Zlatu Houškovou (zlata.houskova@gmail.com)

Soutěžní komise

 • Předseda KDK SKIP
 • Zástupce NK ČR
 • Zástupce SKIP
 • Zástupce generálního partnera (firma 3M Česko)
 • Expert na webové stránky pro děti

Předpokládáme účast zástupce vítězné knihovny z předchozího kola.

Partneři soutěže

Generální partner:
firma 3M
3M
Záštitu nad soutěží převzalo:
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Odborný garant soutěže:
Národní knihovna ČR
NK ČR

Archiv

Licence Creative Commons
Kamarádka knihovna, jejímž autorem je Zlata Houšková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Neužívejte dílo komerčně Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kamaradkaknihovna.cz