Kamarádka knihovna - Logo zajistila firma artbox, www.artbox.cz

Kamarádka knihovna
ARCHIV ROČNÍKU 2016-2017

SKIP

KDK

Průběh || Účast || Hlavní kritéria || Doplňková kritéria || Hodnocení || Komise || Partneři || Archiv

Výsledky v soutěži Kamarádka knihovna, 6. ročník, 2016-2017

Absolutní vítězství a titul Kamarádka knihovna získaly Knihovna města Hradce Králové a Městská knihovna Louny

Další výsledky (.xlsx)

Průběh soutěže

 1. Přihlášení do soutěže:

  Knihovna se přihlásí do soutěže na uvedené přihlášce nejpozději do 15. 6. 2016! POZOR! Přihlášku zašlete v elektronické (elektronicky na adresu: bedriska.stepanova@nkp.cz  nebo na adresu: zlata.houskova@gmail.com) i papírové podobě! Ve formuláři uveďte i odhadnutý počet potřebných vysvědčení. Přihláška musí být podepsána vedoucím nebo ředitelem knihovny.

  SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
  .

 2. Shromáždění vysvědčení od dětí

Knihovna sdělí informaci o svém přihlášení dětským uživatelům i dalším dětem v obci (prostřednictvím škol, ale i dalšími cestami), aby získala co největší množství zpětných dětských reakcí, tedy vyplněných vysvědčení. Vysvědčení obdrží přihlášené knihovny v průběhu srpna - září 2016.

Děti mohou vysvědčení vyplnit, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé dítě, které vysvědčení odevzdá, obdrží v knihovně drobnou odměnu (dodají partneři projektu). Každé dítě může poskytnout pouze 1 vysvědčení (nejsou anonymní).

Počet a kvalita vysvědčení jsou základem hodnocení jednoho ze soutěžních kritérií (1.)!

Shromážděná vysvědčení od dětí knihovna poté hromadně odešle na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Razítko data odeslání na obálce musí být do 15. 12. 2016 včetně.

 1. Elektronický dotazník pro soutěžící knihovny knihovna vyplní a odešle do 31. 1. 2017 (uvádějí se údaje za rok 2016, dotazník je tedy možné vyplnit až v lednu 2017!). Před elektronickým odesláním jej z prohlížeče vytiskněte (!) a výtisk odešlete s podpisem vedoucího nebo ředitele knihovny na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.

 2. V průběhu ledna - února soutěžní komise zhodnotí "vysvědčení" a udělí body za kritérium 1.do 31. března 2017 zhodnotí dotazníky a přidělí body za ostatní kritéria.

 3. nejlepších cca 50 knihoven budou zhodnoceny webové stránky pro děti (duben 2017) a poté budou oznámeni finalisté soutěže.

 4. Knihovny se budou hodnotit v rámci několika velikostních kategorií (podle počtu obyvatel obce). Počet kategorií bude stanoven podle počtu přihlášených knihoven.

 5. Soutěžní komise navštíví nejlepší knihovny v jednotlivých velikostních kategoriích a vybere vítěze kategorií a vítěze absolutního (květen 2017). Hodnocení doplňkových kritérií proběhne na místě v konkrétních knihovnách. Vítězové jsou vybráni na základě konsensu soutěžní komise.

 6. Počátkem června 2017 budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok 2016.

 7. Vítězná knihovna se nemůže po dobu 3 soutěžních období účastnit znovu soutěže.


Kdo se může soutěže účastnit

 1. Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt)v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

 2. Za oddělení pro děti je považováno pracoviště, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi.

Hlavní soutěžní kritéria

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních). Hodnotí se dle vysvědčení (množství vysvědčení, udělené známky, další sdělení dětí.)

 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (=počet hodin týdně, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup)

 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v r. 2016. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, pak v příslušném obvodu

 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (= celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let - údaje za rok 2016)

 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2016

 6. Počet stanic veřejného internetu, které jsou k dispozici dětem

 7. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2016 (= počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2016)

 8. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK).

 9. Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let

Doplňková soutěžní kritéria

 1. Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována na jejich webových stránkách, resp."na místě" v navštívených knihovnách.

 2. Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2016 (s výjimkou zřizovatele)

 3. Vstřícnost a kvalita webové stránky oddělení pro děti 

 4. Prostředí knihovny 

 5. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací)

 6. Celkový dojem komise z oddělení pro děti a jeho činnosti

Hodnocení soutěže:

Za každé kritérium je možné získat body takto:

 • Kritérium 1. Spokojenost dětí s knihovnou (zjišťována formou "vysvědčení" - viz výše) - maximálně 10 bodů

 • Kritérium 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti: hodnocení bude vycházet ze standardu VKIS pro jednotlivé kategorie knihoven. Provozní doba pro děti bude vzhledem ke standardu posuzována v rozsahu o 1/3 nižším - maximálně 5 bodů. Provozní doba bude ověřována

 • Kritérium 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (=obsluhované dětské populace): počet dětí v obci je sledován městskými úřady. Statisticky je vykazována populace do 14 let. Procento nebude tedy zcela přesné (počet registrovaných uživatelů do 15 let z počtu dětí do 14 let). Tato odchylka bude platná pro všechny knihovny, nebude proto mít negativní vliv na hodnocení. Údaj musí každá knihovna na úřadu zjistit - maximálně 7 bodů. Údaje budou ověřovány

 • Kritérium 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele - maximálně 5 bodů 

 • Kritérium 5. Počet stanic veřejného internetu přístupných dětem - údaj bude vztažen k počtu dětí v obci, resp. standardu VKIS - maximálně 5 bodů

 • Kritérium 6. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut - maximálně 5 bodů

 • Kritérium 7. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2016 - maximálně 5 bodů 

 • Kritérium 8. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK): respektováno bude členství institucionální i individuální. Body "navíc" je možné získat za autorství aktivit, které mají celostátní, případně celoregionální význam a rozsah, event. byly přejaty větším počtem knihoven v celostátním nebo regionálním měřítku - maximálně 3 body

S dotazy k jednotlivým kritériím se obracejte na garantku soutěže Zlatu Houškovou: (zlata.houskova@gmail.com)

Soutěžní komise

 • Předseda KDK SKIP

 • Zástupce NK ČR

 • Zástupce SKIP

 • Zástupce partnerů

 • Zástupce vítězné knihovny z předchozího kola

Partneři soutěže

Ceiba Ceiba
Záštitu nad soutěží převzalo:
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Odborný garant soutěže:
Národní knihovna ČR
NK ČR

Archiv

Licence Creative Commons
Kamarádka knihovna, jejímž autorem je Zlata Houšková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Neužívejte dílo komerčně Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kamaradkaknihovna.cz