Kamarádka knihovna - Logo zajistila firma artbox, www.artbox.cz

Kamarádka knihovna
ARCHIV ROČNÍKU 2018-2019

SKIP

KDK

Průběh || Účast || Hlavní kritéria || Doplňková kritéria || Hodnocení || Komise || Partneři || Archiv

Výsledky soutěžního ročníku 2018-2019

Výsledky soutěžního ročníku 2018-2019 (.xlsx)

Průběh soutěže

 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE:

Knihovna se přihlásí do soutěže na uvedené přihlášce  nejpozději do 31. 7. 2018! 

POZOR! Přihlášku zašlete v elektronické podobě na adresu: zlata.houskova@gmail.com a současně v papírové podobě na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.

Ve formuláři uveďte i odhadnutý počet potřebných vysvědčení. 

Přihláška musí být podepsána vedoucím nebo ředitelem knihovny.

 1. SHROMÁŽDĚNÍ VYSVĚDČENÍ OD DĚTÍ:

Knihovna sdělí informaci o svém přihlášení dětským uživatelům i dalším dětem v obci (prostřednictvím škol, ale i dalšími cestami), aby získala co největší množství zpětných dětských reakcí, tedy vyplněných vysvědčení. Vysvědčení obdrží přihlášené knihovny v průběhu července - srpna 2018.

Děti mohou vysvědčení vyplnit, ať jsou uživateli knihovny, nebo ne; musí však knihovnu navštívit. Každé dítě může poskytnout pouze 1 vysvědčení (nejsou anonymní).

Počet a kvalita vysvědčení jsou základem hodnocení jednoho ze soutěžních kritérií (1.)!

Shromážděná vysvědčení od dětí knihovna poté hromadně odešle na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1. Razítko data odeslání na obálce musí být do 15. 12. 2018 včetně.

 1. ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK  

Elektronický dotazník pro soutěžící knihovny knihovna vyplní a odešle do 31. 1. 2019 (uvádějí se údaje za rok 2018, dotazník je tedy možné vyplnit až v lednu 2019!). 

Před elektronickým odesláním jej z prohlížeče vytiskne (!) a výtisk odešle s podpisem vedoucího nebo ředitele knihovny na adresu: SKIP, k rukám Bedřišky Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1

 1. HARMONOGRAM HODNOCENÍ

V průběhu ledna - dubna 2019 soutěžní komise zhodnotí "vysvědčení" a udělí body za kritérium 1.,  zhodnotí dotazníky, webové stránky knihoven a přidělí body za ostatní kritéria a poté budou oznámeni finalisté soutěže.

Knihovny se budou hodnotit v rámci několika velikostních kategorií (podle počtu obyvatel obce). Počet kategorií bude stanoven podle počtu přihlášených knihoven.

 1. POSOUZENÍ FINALISTŮ

Soutěžní komise navštíví nejlepší knihovny v jednotlivých velikostních kategoriích, zhodnotí doplňková kritéria a vybere vítěze kategorií a vítěze absolutního (květen 2019). Vítězové jsou vybráni na základě konsensu soutěžní komise.

 1. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Počátkem června 2019 budou vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých velikostních kategorií knihoven (oddělení) pro děti a předány ceny. Zároveň bude vyhlášena vítězná knihovna, nositelka titulu Kamarádka knihovna za rok 2018.

VÍTĚZNÁ KNIHOVNA SE NEMŮŽE PO DOBU 3 SOUTĚŽNÍCH OBDOBÍ ÚČASTNIT ZNOVU SOUTĚŽE.

Kdo se může soutěže účastnit

 1. < Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt)v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

Za oddělení pro děti je považováno pracoviště, kde je prostorově vyčleněn fond pro dětské čtenáře a prováděna individuální a kolektivní práce s dětmi.

Hlavní soutěžní kritéria

 1. Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních). Hodnotí se dle vysvědčení (množství vysvědčení, udělené známky, další sdělení dětí.)

 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti (=počet hodin týdně, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup)

 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v r. 2018. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, pak v příslušném obvodu

 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (=celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let - údaje za rok 2018)

 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2018

 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2018 (=počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2018)

 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK).

 8. Kvalita webových stránek knihovny pro děti

Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let

Doplňková soutěžní kritéria

 1. Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována "na místě" v navštívených knihovnách.

 2. Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2018 (s výjimkou zřizovatele)

 3. Rozsah a úroveň elektronických služeb dětem v r. 2018

 4. Prostředí knihovny 

 5. Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací v r. 2018)

 6. Celkový dojem komise z knihovny/oddělení pro děti a jeho činnosti

Hodnocení soutěže:

Za každé kritérium je možné získat body takto:

 • Kritérium 1. Spokojenost dětí s knihovnou (zjišťována formou "vysvědčení" - viz výše) - maximálně 10 bodů

 • Kritérium 2. Týdenní provozní doba oddělení pro děti: hodnocení bude vycházet ze standardu VKIS pro jednotlivé kategorie knihoven. Provozní doba pro děti bude vzhledem ke standardu posuzována v rozsahu o 1/3 nižším - maximálně 5 bodů. Provozní doba bude ověřována

 • Kritérium 3. Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (=obsluhované dětské populace): počet dětí v obci je sledován městskými úřady. Statisticky je vykazována populace do 14 let. Procento nebude tedy zcela přesné (počet registrovaných uživatelů do 15 let z počtu dětí do 14 let). Tato odchylka bude platná pro všechny knihovny, nebude proto mít negativní vliv na hodnocení. Údaj musí každá knihovna na úřadu zjistit - maximálně 7 bodů. Údaje budou ověřovány

 • Kritérium 4. Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele - maximálně 5 bodů 

 • Kritérium 5. Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut - maximálně 5 bodů

 • Kritérium 6. Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2018 - maximálně 5 bodů 

 • Kritérium 7. Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK): respektováno bude členství institucionální i individuální. Body "navíc" je možné získat za autorství aktivit, které mají celostátní, případně celoregionální význam a rozsah, event. byly přejaty větším počtem knihoven v celostátním nebo regionálním měřítku - maximálně 3 body

 • Kritérium 9. Kvalita webových stránek knihovny pro dětimaximálně 5 bodů

S dotazy k jednotlivým kritériím se obracejte na garantku soutěže Zlatu Houškovou: (zlata.houskova@gmail.com)

Soutěžní komise

 • Předseda KDK SKIP

 • Zástupce NK ČR

 • Zástupce SKIP

 • Zástupce partnerů

 • Zástupce vítězné knihovny z předchozího kola

Partneři soutěže

Albi Albi
Ceiba Ceiba
Záštitu nad soutěží převzalo:
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Odborný garant soutěže:
Národní knihovna ČR
NK ČR

Archiv

Licence Creative Commons
Kamarádka knihovna, jejímž autorem je Zlata Houšková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Neužívejte dílo komerčně Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kamaradkaknihovna.cz